CVM

Coöperatieve Vereniging Milieu

Welkom op de website van Coöperatieve Vereniging Milieu High Tech Campus Eindhoven U.A. (CVM). Op 28 oktober 2010 is de CVM opgericht.

DOWNLOAD HIER DE CVM DOCUMENTEN

CVM

Nieuw bestuur CVM per 28-10-2019 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 22 mei 2019 hebben de leden een nieuw bestuur gekozen voor de periode 28 oktober 2019 tot 28 oktober 2022. 

Voor de periode tot 28 oktober 2020 zijn de bestuursfuncties als volgt verdeeld. 

  1. A.M. Riesewijk, voorzitter;
  2. J.W.A. van Oijen, secretaris; en
  3. I.P. Naus, penningmeester.

Na deze periode zullen de bestuursleden onderling bepalen of het rouleren van bestuursfuncties noodzakelijk dan wel gewenst is voor het daar op komende jaar.

Het doel

CVM heeft ten doel in de stoffelijke behoeften van haar Leden te voorzien door middel van het aanvragen, beheren en handhaven van de Milieuvergunningen in belang van haar Leden, door het uitgeven van Deelvergunningen aan haar Leden en aan Derden, ten behoeve van de Leden, zomede al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Met behulp van het uitgeven van deelvergunningen aan haar Leden en Derden worden de verantwoordelijkheden uit de milieuvergunning doorgelegd naar de bedrijven op HTCE. Contact met het bevoegd gezag over de Milieuvergunningen op HTCE verloopt via het bestuur!

Daar CVM te maken heeft met Nederlandse wet- en regelgeving en de communicatie met het bevoegd gezag in het Nederlands moet plaatsvinden, is er voor gekozen om alle officiële stukken Nederlandstalig uit te voeren.

Lidmaatschap en contributie

U kunt als bewoner kiezen om lid te worden van CVM. Iedere organisatie die op HTCE is gevestigd, is gerechtigd om lid te worden van CVM, ongeacht de milieueffecten van de activiteiten van de organisatie. Als lid mag u onder andere stemmen over de begroting, de statuten en het Milieureglement van CVM.

Contributie

Een lidmaatschap brengt contributie met zich mee, welke gelijk is aan de bijdrage CVM, welke door niet-leden moet worden betaald. Met andere woorden: Lidmaatschap is GRATIS!

De contributie/bijdrage CVM, wordt berekend op basis van de voor de organisatie geldende Deelvergunning. Aan de hand van de activiteiten en in gebruik zijnde oppervlakte wordt het aantal ”stemmen” berekend. Voor niet-leden hebben deze “stemmen” geen waarde, omdat zij geen stemrecht hebben. Het betreft enkel een rekentool, waarmee de bijdrage CVM wordt berekend. De contributie/bijdrage CVM wordt uitgedrukt in een bedrag per stem.

Om meer balans tussen de deelvergunninghouders in relatie tot de werkzaamheden van CVM te realiseren heeft de Algemene Leden Vergadering op 28 november 2019 besloten om jaarlijks vanaf 1 januari 2020 per deelvergunning een drempelbedrag in rekening te gaan brengen. Het drempelbedrag is voor 2020 vastgesteld op €275,-

Uit de geïnde contributie/bijdrage CVM en drempelbedrag worden de kosten betaald voor het algemeen functioneren van CVM. Jaarlijks wordt de contributie/bijdrage CVM in de Algemene ledenvergadering vastgesteld voor het daaropvolgende boekjaar. Het aanvraagformulier lidmaatschap is op te vragen via e-mail:cvm@hightechcampus.com.

Het bestuur

De CVM wordt bestuurd door drie leden:

  1. A.M. Riesewijk, voorzitter;
  2. J.W.A. van Oijen, secretaris; en
  3. I.P. Naus, penningmeester.

Het bestuur heeft tot taak:- De belangen van de Coöperatie te behartigen

  • De Coöperatie te leiden
  • De beslissingen van de Algemene Ledenvergadering uit te voeren
  • De Coöperatie in en buiten rechte te vertegenwoordigen

Ten minste twee keer per jaar vergadert het bestuur.

Contactgegevens CVM

Bestuur CVM

High Tech Campus 1E

5656 AE EINDHOVEN

E-mail adres: cvm@hightechcampus.comYou're using an old browser
The support for your browser is limited. To enhance your internet experience it's recommended to update your browser. Update browser now!

×